СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ Е ИЗГОТВЕНО НА ОСНОВАНИЕ:

  • ЗПУО чл. 87 и чл. 92

  • НАРЕДБА №4 ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН чл. 14

  • НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ чл. 73

  • НАРЕДБА № 10 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

Програма22-23 1-ри срок.pdf