Ръководство

Директор: Петранка Атанасова Захос , математика, информатика, III ПКС - СУ София

ЗДУД: Златка Милкова, Математика и информатика, ІII ПКС

ЗДУД: Ивелина Славова, Начална училищна педагогика, I ПКС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ


Педагогически специалисти.pdf

АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ


Непедагогически.pdf