Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

    Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

    Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. Използват нови методи на преподаване;

4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

    Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение,  да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. 

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ОУ „Йордан Йовков“,

населено място град Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО 400011,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2021 г.

Край на дейностите на предложената иновация 14.09.2024 г.

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот:

·   Опит от предходната иновация „Варна град на вълшебства“ в начален етап.

·   Изграждане на умения на XXI век на учениците в ПЕ.

·   Наличие на ресерси- обучени учители и креативни класни стаи.

2. Цел на иновацията - Целта на иновацията е развиване на ключови компетентности на учениците от прогимназиален етап чрез  проектно – базирано обучение по модела 1:1.

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период - Иновацията обхваща периода 2021 - 2024 г. и се реализира в 3 етапа. Всеки етап обхваща една учебна година.

1.През учебната 2021/2022 г. три паралелки V клас работеха по Моделът 1:1 в интегративни учебни уроци, надграждащи учебното съдържание в часовете по общообразователната подготовка, които се представят в дни на отворените врати за ученици, учители и родители.  

2.През учебната  2022/2023 г . иновацията обхвана три паралелки от V клас и три паралелки от VI клас. Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

3.През учебната  2023/2024 г . иновацията ще обхване три паралелки в V клас, три паралелки в VI клас и три паралелки в VII клас. Учителите, които ще преподават на учениците от пети и шести клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

4. План за изпълнението за учебната 2023/2024 г. –

През 2023/2024 година ще се включат 72 ученици от V клас, 85 ученици от VI клас и 78 ученици от VII клас, техните родители и 13 учители от прогимназиален етап в интердисциплинарните уроци по модела 1:1:

№ , Тема, Отговорници, Клас, Месец

География, История, Български език

Ива Митева, Елица Михайлова

VII  клас, октомври

Математика, Английски език Изобразително изкуство

Недко Митев, Веселина Здравкова

Лилия Андреева

VI в клас, декември

Цветанка Пенчева, Анелия Петрова, Севдалина Михова

V клас, декември

Математика, География, Физика

VII клас, януари

Български език и литература, история, Изобразително изкуство

Янна Учерджиева, Ирена Иванова

Лилия Андреева

VI клас, януари

История, География, Изобразително изкуство

Ирена Иванова, Ива Митева

Лилия Андреева

VI клас, януари

Български език, Математика, Технологии и предприемачество

Анелия Петрова, Светлана Стоянова, Лилия Андреева

V клас, февруари

Човекът и природата, КМИТ 

Музика

Даниела Баева, Кремена Дерелиева, Севдалина Михова

V клас, февруари

Човекът и природата, Технологии и предприемачество, Английски език, Математика

Виктория Хубенова, Веселина Здравкова, Недко Митев

VI клас, март

Математика, КМИТ, Български език, Музика

Светлана Стоянова, Анелия Петрова, Севдалина Михова

V клас, април

11. „Замърсяване на водите“ “Умения за иновации”

Биология, КМИТ, Английски език

Виктория Хубенова, Кремена Дерелиева, Цветанка Пенчева

VII клас, април

12. Светът на Българското възраждане 

Елица Михайлова, Ирена Иванова

Лъчезар Маринов

VII клас, май

 

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес 

През учебната 2023/2024 по план приключва иновацията „Мисли креативно, работи иновативно“. Предстои разработване на нова иновация.

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – През учебната  2023/2024 г . учителите, които ще преподават на учениците от пети и шсти клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще разработват интердисциплинарни уроци с учебно съдържание от два, три или повече учебни предмета.

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес – През учебната  година 2023/2024 ще се включат 72 ученици от V клас, 85 ученици от VI клас и 78 ученици от VII клас.

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – 6 старши, от които 5- ма с Level 1 и 1-ма Level 2, 3 нови учители;

9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – 12 авторски интердисциплинарни, проекто- базирани урока в V, VI и VII клас по модела 1:1, разработени чрез екипна работа на учителите в училище. 

10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Развиване на дигиталните компетентности и използване на дигитални технологии по смислен начин за самостоятелно учене, работа в екип и решаване на казуси.

11. Длъжностно лице от училището, за контакт: 0882567043, Милкова, директор, 8.00-16.30 часа.