Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. Използват нови методи на преподаване;

4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение, да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ОУ „Йордан Йовков“,

населено място град Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО 400011,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2021 г.

Край на дейностите на предложената иновация 14.09.2024 г.

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот:

· Опит от предходната иновация „Варна град на вълшебства“ в начален етап.

· Изграждане на умения на XXI век на учениците в ПЕ.

· Наличие на ресурси- обучени учители и креативни класни стаи.

2. Цел на иновацията - Целта на иновацията е развиване на ключови компетентности на учениците от прогимназиален етап чрез проектно – базирано обучение по модела 1:1.

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период- Иновацията обхваща периода 2021 - 2024 г. и се реализира в 3 етапа. Всеки етап обхваща една учебна година.

1.През учебната 2021/2022 г. три паралелки 5 клас работеха по Моделът 1:1 в интегративни учебни уроци, надграждащи учебното съдържание в часовете по общообразователната подготовка и се представят в дни на отворени врати за ученици, учители и родители. Тези уроци обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

Обучението се извършва чрез дейности, свързани с търсене на информация, планиране, създаване, тестване и подобряване. В интегрирания учебен час участват едновременно няколко учители, които се включват в различни моменти от урока. Участието им е в зависимост от характера на разглеждания учебен проблем и съответно необходимостта от интердисциплинарно обяснение на процесите и явленията.

Краен продукт в 5 клас: Създаване на виртуална библиотека

2.През учебната 2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас и три паралелки в 6 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

Краен продукт в 6 клас: Създаване на сайт

3.През учебната 2023/2024 г . иновацията ще обхване три паралелки в 5 клас, три паралелки в 6 клас и три паралелки в 7 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети и шести клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

Краен продукт в 7 клас: Създаване на видеофилми - представяне на иновативните дейности в мрежата на иновативните училища от гр. Варна.

4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. –

През 2022-2023 година ще се включат 88 ученици от 5 клас и 77 ученици от шести клас, техните родители и 13 учители от прогимназиален етап в интердисциплинарните уроци по модела 1:1:

№ - Тема - Отговорници - Клас - Месец

  1. Средновековна Европа - Ива Митева - 6б - Октомври

  2. Играчки за елхата - Жулиета Михайлова - 6в - Ноември

  3. Празниците в българския фолклорен календар - Янка Никова- 5а - Декември

  4. Текстът забавен и полезен - Ирена Иванова - 6а - Януари

  5. Първите цивилизации-писменост и образование - Янна Учерджиева - 5б - Февруари

  6. Модели на вещества - Даниела Баева - 6в - Март

  7. Моят домашен любимец - Мая Димитрова - 5г - Април

  8. Лимонада или енергийна напитка - Виктория Хубенова - 5в - Май


5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес -

През третата година 2023 – 2024 ще се включат 71 ученици от пети клас, 88 ученици от 6 клас и 77 ученици от 7 клас, техните родители и 16 учители от прогимназиален етап, както и представители на други институции.

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – През учебната 2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас и три паралелки в 6 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес – През учебната 2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас (85 ученици) и три паралелки в 6 клас (78 ученици).

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – 8 старши, от които 5- ма с Level 1 и 2-ма Level 2, 5 нови учители;

9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – 8 авторски интердисциплинарни, проекто- базирани урока в V и VI клас по модела 1:1, разработени чрез екипна работа на учителите в училище.

10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Развиване на дигиталните компетентности и използване на дигитални технологии по смислен начин за самостоятелно учене, работа в екип и решаване на казуси.

11. Длъжностно лице от училището, за контакт: 0882567643, Милкова, директор, 8.00-16.30 часа.

  1. Средновековна Европа - Ива Митева - 6б - Октомври

Интердисциплинарен урок, включващ компетентности по история, география, математика, български език, изобразително изкуство и информационни технологии.

Благодарим на учениците от VI „Б“ клас и на г-жа Ива Митева за емоционалното, съдържателно и изключително интересно преживяване!

  1. Играчки за елхата - Жулиета Михайлова - 6в - Ноември

На 25.11.2022г. в 6в клас се проведе интердисциплинарен урок по английски език, математика, изобразително изкуство и технологии на тема "Коледни играчки за елхата". По време на урока, който се осъществи по модела 1:1, децата описаха коледните традиции на страните, които са посетили, проектираха и изработиха играчка за коледно дърво, след което й намериха лицето и обема.