Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

    Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

    Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. Използват нови методи на преподаване;

4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

    Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение,  да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. 

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ОУ „Йордан Йовков“,

населено място град Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО 400011,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2021 г.

Край на дейностите на предложената иновация 14.09.2024 г.

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот:

·   Опит от предходната иновация „Варна град на вълшебства“ в начален етап.

·   Изграждане на умения на XXI век на учениците в ПЕ.

·   Наличие на ресерси- обучени учители и креативни класни стаи.

2. Цел на иновацията - Целта на иновацията е развиване на ключови компетентности на учениците от прогимназиален етап чрез  проектно – базирано обучение по модела 1:1.

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период - Иновацията обхваща периода 2021 - 2024 г. и се реализира в 3 етапа. Всеки етап обхваща една учебна година.

1.През учебната 2021/2022 г. три паралелки V клас работеха по Моделът 1:1 в интегративни учебни уроци, надграждащи учебното съдържание в часовете по общообразователната подготовка, които се представят в дни на отворените врати за ученици, учители и родители.  

2.През учебната  2022/2023 г . иновацията обхвана три паралелки от V клас и три паралелки от VI клас. Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

3.През учебната  2023/2024 г . иновацията ще обхване три паралелки в V клас, три паралелки в VI клас и три паралелки в VII клас. Учителите, които ще преподават на учениците от пети и шести клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул от два, три или повече учебни предмета.

4. План за изпълнението за учебната 2023/2024 г. –

През 2023/2024 година ще се включат 72 ученици от V клас, 85 ученици от VI клас и 78 ученици от VII клас, техните родители и 13 учители от прогимназиален етап в интердисциплинарните уроци по модела 1:1:

№ , Тема, Отговорници, Клас, Месец

География, История, Български език

Ива Митева, Елица Михайлова

VII  клас, октомври

Математика, Английски език Изобразително изкуство

Недко Митев, Веселина Здравкова

Лилия Андреева

VI в клас, декември

Цветанка Пенчева, Анелия Петрова, Севдалина Михова

V клас, декември

Математика, География, Физика

Лъчезар Маринов, Ива Митева, Даниела Баева

VII клас, януари

Български език и литература, история, Изобразително изкуство

Янна Учерджиева, Ирена Иванова

Лилия Андреева

VI клас, януари

История, География, Изобразително изкуство

Ирена Иванова, Ива Митева

Лилия Андреева

VI клас, януари

Български език, Математика, Технологии и предприемачество

Анелия Петрова, Светлана Стоянова, Лилия Андреева

V клас, февруари

Физика, КМИТ 

Даниела Баева, Кремена Дерелиева

VII клас, април

Човекът и природата, Технологии и предприемачество, Английски език, Математика

Виктория Хубенова, Веселина Здравкова, Недко Митев

VI клас, март

Математика, КМИТ, Български език, Музика

Светлана Стоянова, Анелия Петрова, Севдалина Михова

V клас, април

11. „Замърсяване на водите“ “Умения за иновации”

Човекът и природата, КМИТ

Виктория Хубенова, Кремена Дерелиева

VI клас, април

12. Светът на Българското възраждане 

Елица Михайлова, Ирена Иванова

Лъчезар Маринов

VII клас, май

 

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес 

През учебната 2023/2024 по план приключва иновацията „Мисли креативно, работи иновативно“. Предстои разработване на нова иновация.

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – През учебната  2023/2024 г . учителите, които ще преподават на учениците от пети и шсти клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще разработват интердисциплинарни уроци с учебно съдържание от два, три или повече учебни предмета.

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес – През учебната  година 2023/2024 ще се включат 72 ученици от V клас, 85 ученици от VI клас и 78 ученици от VII клас.

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – 6 старши, от които 5- ма с Level 1 и 1- с Level 2, 3 нови учители;

9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – 12 авторски интердисциплинарни, проекто- базирани урока в V, VI и VII клас по модела 1:1, разработени чрез екипна работа на учителите в училище. 

10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Развиване на дигиталните компетентности и използване на дигитални технологии по смислен начин за самостоятелно учене, работа в екип и решаване на казуси.

11. Длъжностно лице от училището, за контакт: 0882567043, Милкова, директор, 8.00-16.30 часа.

ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 2023/2024

9. На 28.03.2024г. с учениците от 6.Г клас се проведе иновативен урок по Модел 1:1 на тема "Модели на веществата", включващ учебните предмети- човекът и природата, английски език, математика и технологии и предприемачество, под ръководството на г-жа В. Хубенова, г-жа В. Здравкова и г-н Н. Митев.

В хода на урока учениците се върнаха в древността, когато терминът "атом" е използван за първи път, анализираха и разпознаваха съществени признаци на градивните частици и демонстрираха знания за елементния състав на веществата.

В практическата част от часа учениците показаха умения за работа с инструменти на Google, решаваха задачи в LearningApps,  състезаваха се в куиз-тест в платформата Kahoot и извличаха информация от видеоклип и текст на английски език.

Урокът завърши с практическо прилагане на знанията на учениците по математика чрез решаване на задачи свързани с модела на молекулата на водата и представяне на модели на вещества изработени от стиропор и пластилин.


10. На 25.04.2024 г. се проведе иновативен урок с учениците от 5.А клас на тема „Моят домашен любимец“, включващ учебните предмети математика, български език, музика и КМИТ, под ръководството на г-жа Св. Стоянова, г-жа А. Петрова и г-жа С. Михова. В хода на урока децата извличаха данни от диаграми, изчисляваха за един месец какво количество храна ще им е необходимо, за да нахранят домашния си любимец, изчисляваха с каква площ ще разполага всеки домашен любимец за своите игри, извличаха информация от създаден от тях текст, демонстрираха умения за боравене с музикално-изразните средства, както и разпознаване вида на музикалната форма в конкретен музикален пример. В практическата част от часа учениците показаха умения за работа с приложенията Гугъл формуляр, GeoGebra, Wordwall, Learningapps и Класрум. В края на часа видяхме домашните любимци на децата, изработени в анимирани изображения и като основен герой в Scratch, който изчертава изучените геометрични фигури. Всички съчинения на децата бяха събрани и представени в електронна книга. 

11. На 29.04.2024г. с учениците от 6.А клас се проведе STEM урок на тема “Замърсяване на водите” по проект на Intel "Умения за иновации" и подкрепата на Център за творческо обучение. В урока се представиха компетентности по учебните предмети - Човекът и природата, Английски език и КМИТ, под ръководството на г-жа Виктория Хубенова, г-жа Веселина Здравкова и г-жа Кремена Дерелиева.

  Учениците се представиха безупречно в присъствието на гости от Центъра за творческо обучение.

  В хода на урока децата усвоиха и затвърдиха знания за замърсяването на повърхностните и подземните води. Даваха примери за вещества-замърсители на водата и въздействието им върху околната среда и здравето на човека. Чрез решаване на задачи в LearningApps и Google Drawing  учениците показаха умения за откриване на различни типове замърсяване на води, анализираха и разпознаваха основни причини и категории за замърсяване на водите и описваха методи за пречистване на отпадъчни води. След това се състезаваха в решаване на куиз-тест в платформата Kahoot и дискутираха възможности за опазване на чистотата на природната и питейната вода, наблюдавайки 3D сцени в Mozaik Education.

  На английски език учениците упражниха изговарянето на специфична  терминология, свързана с глобални екологични проблеми.

  Отбелязан беше и денят на водата с оригинални идеи, сътворени в Canva по КМИТ с учител Антоанета Богаданова.

  В практическата част на урока учениците създадоха проекти по КМИТ, с които да обяснят проблема:

- Програмиране на Python, което показва замърсяването на водите и предлага решения  за неговото ограничаване;

- Конструиране и програмиране на робот, който чисти бреговете от замърсявания - с LEGO® Education WeDo 2.0;

- Изработване на постери в Canva, свързани със замърсяванията на водата.

  На фона на прекрасната песен “Вода”, спечелила Евровизия, приключи това екологично пътешествие, което обобщи поставените цели по темата. В заключение от създалата се дискусия се усети възхищението на гостите от положения голям труд на учители и ученици.

8. По проект на Intel "Умения за иновации" и подкрепата на Център за творческо обучение, в последния ден на април, със седмокласници се проведе STEM урок на тема: “Орбитална симулация”. Той включваше предметите Физика, Английски език и КМИТ. Ръководители бяха следните учители: Даниела Баева, Цветанка Пенчева и Кремена Дерелиева.

Приложенията, които бяха използвани в урока са Canva, Learning apps, Google slides, YouTube, Scratch, Trinket и LEGO® Education.

Целите на урока бяха да се свърже орбиталното движение на планетите и техните спътници с действието на гравитационните сили, да се обясни смяната сезоните чрез наклона на земната ос и движението на Земята около Слънцето. По физика учениците работиха в Canva на работен лист, решавайки задачи от астрономията, свързани с  орбиталното движение на планетите и техните спътници, с действието на гравитационните сили и значението на гравитацията, причината за смяната на сезоните на Земята, следствията от  движенията на Земята.

По английски език, след запознаване с образователен клип, учениците изпълниха задача - четене и слушане с разбиране и играха на „Стани богат“ с въпроси за космоса и по темата на урока.

В практическата част на STEM урока, под ръководството на Кремена Дерелиева, учениците бяха разделени на три групи, за да покажат своите проекти пред гостите от Центъра за творческо обучение, колеги и Директор. Тези задачи обобщиха поставените цели по темата:

1) Създадоха анимация на Scratch, в която чрез симулация показахa как Земята се върти около Слънцето;

2) Програмираха на Python с цел представяне на графичен резултат, описващ движението на планетата(Земя) около звездата(Слънце);

3) Конструираха и програмираха робот “ЛУННА БАЗА “ и робот “КОСМОНАВТ”, свързани с отбелязване на международния ден на авиацията и космонавтиката.

На фона на “Излел е Дельо хайдутин“ също беше отбелязана датата - 12 април, но с рисунки на учениците от 7 клас, изработени в часовете по изобразително изкуство.

Седмокласниците показаха повишен интерес към разнообразно представения материал и забавните обучителни методи в STEM урока. Използването на различни приложения, както и динамичната смяна на дейности и предмети е гаранция за висок интерес и успех на подрастващото поколение.

Иновативната програма на Intel® „Умения за иновации” е с фокус върху трансформиране на начина, по който технологиите се използват в образованието!

3. На 07.12.2023 г. се проведе открита практика с ученици от V А клас по модела 1:1, на която присъстваха гости от община Варна, РУО Варна, Центъра за творческо обучение и учители от иновативните училища в гр. Варна. Представен беше иновативен урок на тема "Празниците в българския фолклорен календар. Коледа", включващ междупредметни връзки по английски език, български език и литература и музика. Учениците бяха разпределени в три екипа и под ръководството на Цветанка Пенчева, Анелия Петрова и Севдалина Михова децата показаха знания за празниците, като отговаряха на въпроси чрез интерактивните игри "Колелото на късмета", "Съвпадащи двойки" и "Отвори кутията", в електронна книга бяха събрани текстове как празнуват Коледа със семействата си, в Гугъл презентация демонстрираха умения за работа с инструментите на Гугъл. Урокът приключи с празнично настроение, коледни пожелания и песен на децата, представени в електронна картичка. 

3.1. На 21.12.2023 г. се проведе открита практика и с учениците от V В клас по модела 1:1, на която присъстваха родители и близки на учениците. Представен беше отново иновативният урок на тема "Празниците в българския фолклорен календар. Коледа", включващ междупредметни връзки по английски език, български език и литература и музика. Учениците бяха разпределени в три екипа под ръководството на Цветанка Пенчева, Анелия Петрова и Севдалина Михова. Децата показаха знания за празниците, като отговаряха на въпроси чрез интерактивните игри "Колелото на късмета", "Съвпадащи двойки", "Попълни липсващата дума" и "Отвори кутията". Текстове на учениците как празнуват Коледа със семействата си бяха представени чрез електронна книга. Урокът приключи с празнично настроение, коледни пожелания и песен на децата, представени в електронна картичка. 

6. На 18.01.2024 г. в 6.А клас се проведе иновативен урок по модел 1:1 на тема „Средновековна Европа“, включващ учебните предмети география и икономика, история и цивилизации и изобразително изкуство, под ръководството на г-жа Ива Митева, г-жа Ирена Иванова и г-жа Лилия Андреева. Интердисциплинарният урок представи компетентностите на учениците за работа с географска политическа и с историческа карта, за работа с линия на времето и за откриване на причинно-следствени връзки между исторически събития. Учениците влязоха в ролята на средновековни хронисти, представяйки рисунките си – „миниатюри“ – на варварски нашественици и на църкви по описанието им в средновековни исторически текстове. Урокът завърши с представяне на проектна карта „Великото преселение на народите“, изработена в приложението Google My Maps. 

5. На 23.01.2024 г. в 6 „б“ клас се проведе инoвативен урок на тема „Текстът – забавен и полезен“, включващ учебните предмети – български език, история и цивилизация, изобразително изкуство под ръководството на г-жа Янна Учерджиева, г-жа Ирена Иванова и г-жа Лилия Андреева  В хода на урока учениците се отправиха на виртуално пътешествие из първите български столици – Плиска и Велики Преслав. В практическата част от часа демонстрираха знания с граматическа насоченост и работа с текст, извличаха информация от изображение и от видеоклип. В края на часа учениците представиха разработен проект на тема „Столици“, включващ  собствени рисунки на архитектурни пейзажи и личности от Първото българско царство. 

4. На 29.01.2024г. в 7.А клас се проведе иновативен урок на тема „Пътуване от Лузон до Япония – състезание с времето“, включващ учебните предмети: математика, физика и астрономия, география и икономика, под ръководството на г-н Л. Маринов, г-жа Д. Баева и г-жа Ива Митева. В урока учениците дискутираха пътя на кораба по различни маршрути, изчислиха дължината им и ги сравниха. Определяха скоростта на кораба в зависимост от теченията в различните райони, времето, което е необходимо, за да стигне той от едно място до друго, изчисляваха деня и часа, в който корабът ще пристигне в Япония. Сравняваха времето за пристигане по късия и по дългия път. Направиха извод, че теченията и метеорологичната обстановка играят важна роля и трябва да се вземат под внимание, тъй като от тях зависи кога корабът ще стигне до своята дестинация. В практическата част от часа, учениците показаха умения за работа с приложенията Canva и Google Earth, представиха механизма на възникване, разпространение и сила на тропически циклони, изработвайки скала, инфографика и брошура в Canva . Пътят на плавателния съд бе изобразен в Google Earth. В края на часа учениците правилно разпознаха от различни изображения кои са японските марки коли и имаха за задача да изчисляват със сложна лихва колко пари трябва да върне човек след 5 години, ако е изтеглил заем от банка, за да си купи новата Тойота Корола.

7. На 22.02.2024 г. с учениците от 5.Б клас се проведе иновативен урок на тема „Първите цивилизации – писменост и образование“, включващ учебните предмети – български език, математика и технологии и предприемачество. В хода на урока учениците се върнаха назад във времето из Древен Египет и Месопотамия, където възникват египетските йероглифи, шумерската и финикийската писменост. В практическата част от часа децата демонстрираха знания с граматическа насоченост, работа с текст и с инструменти на Гугъл, решаваха задачи за движение, редиха танграм. В края на часа бяха представени изработените клинописи на учениците, събрани в електронна книга. 

12. На 13.05.2024 г. с учениците от 7.Б клас  се проведе иновативен урок, включващ учебните предмети литература, история и цивилизации и математика, на тема „Светът на Българското възраждане“, под ръководството на г-жа Елица Михайлова, г-жа Ирена Иванова и г-н Лъчезар Маринов.

В хода на урока учениците обобщиха и затвърдиха знания по история и литература върху раздела „Българинът във възрожденския свят“. Съпоставяха и различаваха историческите и литературните разкази и образи на света, създадени от различни автори в различни и в едни и същи културни епохи. Демонстрираха умения по математика и работиха с Google Maps, като  изчисляваха действителното разстояние между два града чрез  използване на мащаба на географска карта. В практическата част на урока учениците показаха умения за работа с приложенията Google Forms, GeoGebra, Learningapps и Classroom. В края на урока представиха маршрут за литературна екскурзия Варна – Сливен - Калофер - Сопот.