Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

    Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

    Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. Използват нови методи на преподаване;

4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

    Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение,  да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. 

 РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ОУ „Йордан Йовков“,

населено място град Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО 400011,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2021 г.

Край на дейностите на предложената иновация 14.09.2024 г.

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот:

·  Опит от предходната иновация „Варна град на вълшебства“ в начален етап.

·   Изграждане на умения на XXI век на учениците в ПЕ.

·   Наличие на ресурси- обучени учители и креативни класни стаи.

2. Цел на иновацията - Целта на иновацията е развиване на ключови компетентности на учениците от прогимназиален етап чрез  проектно – базирано обучение по модела 1:1.

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период- Иновацията обхваща периода 2021 - 2024 г. и се реализира в 3 етапа. Всеки етап обхваща  една учебна година. 

1.През учебната 2021/2022 г. три паралелки 5 клас работеха по Моделът 1:1 в интегративни учебни уроци, надграждащи учебното съдържание в часовете по общообразователната подготовка и се представят в дни на отворени врати за ученици, учители и родители.  Тези уроци обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

Обучението се извършва  чрез дейности, свързани с търсене на информация, планиране, създаване, тестване и подобряване. В интегрирания учебен час  участват едновременно няколко учители, които се включват в различни моменти от урока. Участието им е в зависимост  от характера на разглеждания учебен проблем и съответно необходимостта от интердисциплинарно обяснение на процесите и явленията.

Краен продукт в 5 клас: Създаване на виртуална библиотека

2.През учебната  2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас и три паралелки в 6 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

Краен продукт в 6 клас: Създаване на сайт

3.През учебната  2023/2024 г . иновацията ще обхване три паралелки в 5 клас, три паралелки в 6 клас и три паралелки в 7 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети и шести клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходните години, а тези, които ще преподават на седмите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

Краен продукт в 7 клас: Създаване на видеофилми - представяне на иновативните дейности в мрежата на иновативните училища от гр. Варна.

4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. –

През 2022-2023 година ще се включат  88 ученици от 5 клас и  77 ученици от шести клас, техните родители и 13 учители от прогимназиален етап в интердисциплинарните уроци по модела 1:1:

№ - Тема -  Отговорници - Клас -  Месец


5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес -

През третата година 2023 – 2024  ще се включат  71  ученици от пети клас,  88 ученици от 6 клас и 77 ученици от 7 клас, техните родители и 16 учители от прогимназиален етап, както  и представители на други институции.

 

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – През учебната  2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас и три паралелки в 6 клас.

Учителите, които ще преподават на учениците от пети клас ще мултиплицират, усъвършенстват, добавят и разширяват добрите практики от предходната година, а тези, които ще преподават на шестите класове ще обединяват учебно съдържание в един модул  от два, три или повече учебни предмета.

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес – През учебната  2022/2023 г . иновацията ще обхване три паралелки от 5 клас (85 ученици) и три паралелки в 6 клас (78 ученици).

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – 8 старши, от които 5- ма с Level 1 и 2-ма Level 2, 5 нови учители;

9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – 8 авторски интердисциплинарни, проекто- базирани урока в V и VI клас по модела 1:1, разработени чрез екипна работа на учителите в училище. 

10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Развиване на дигиталните компетентности и използване на дигитални технологии по смислен начин за самостоятелно учене, работа в екип и решаване на казуси.

11. Длъжностно лице от училището, за контакт: 0882567643, Милкова, директор, 8.00-16.30 часа.

9. Час по изобразително изкуство  по модела 1:1 в 6 а клас и г-жа Л. Андреева.  Снимките сами говорят за атмосферата в час.

6.  Модели на вещества - Даниела Баева - 6в - Март

Интердисциплинарен урок по човекът и природата, музика и география на тема" Модели на веществата" с живи работни листи  в Canva. Уникално интересно и ангажиращо вниманието на учениците.

11. Час по изобразително изкуство на тема "Пропорциите на човешката глава", по модела 1:1, в 6 а клас и г-жа Л. Андреева.  

13. Лимонада или енергийна напитка - Виктория Хубенова - 5в - Май

На 31.05.2023 г. в 5 "в" клас се проведе открит урок по модела 1:1 на тема "Лимонада или енергийна напитка - хранене и здраве " под ръководството на г-жа Виктория Хубенова, г-жа Ива Митева и г-жа Янна Учерджиева.

Интердисциплинарен урок, включващ компетентности по човекът и природата, география и икономика, български език и литература и технологии и предприемачество.

В хода на урока учениците се запознаха с влиянието на енергийните напитки върху човешкото здраве, решаваха забавни задачи и се насладиха на вкусна и здравословна домашна лимонада, приготвена от тях.

Интердисциплинарен урок, включващ компетентности по история, география, математика, български език, изобразително изкуство и информационни технологии.

Благодарим на учениците от VI „Б“ клас и на г-жа Ива Митева за емоционалното, съдържателно и изключително интересно преживяване!

2. Играчки за елхата -  Жулиета Михайлова - 6в - Ноември

На 25.11.2022г. в 6в клас се проведе интердисциплинарен урок по английски език, математика, изобразително изкуство и технологии на тема "Коледни играчки за елхата". По време на урока, който се осъществи по модела 1:1, децата описаха коледните традиции на страните, които са посетили, проектираха и изработиха играчка за коледно дърво, след което й намериха лицето и обема. 

3. Празниците в българския фолклорен календар - Янка Никова- 5а - Декември

Интердисциплинарен урок, включващ компетентности по български език и литература, английски език и музика, под ръководството на г-жа Ирена Иванова, г-жа Янка Никова и г-жа Севдалина Михова.

4. Текстът забавен и полезен - Ирена Иванова - 6а - Януари

С учениците от 6.А клас се проведе интердисциплинарен урок на тема "Текстът - забавен и полезен", включващ учебните предмети български език, история и цивилизации и изобразително изкуство. В хода на урока учениците извличаха смислова и граматична информация от текст, разсъждаваха върху исторически изображения, рисуваха рицарски оръжия и кралски инсигнии. Предварително за домашна работа имаха съчинение на тема "Как си представям себе си в Средновековието?", като в час по изобразително изкуство илюстрираха текстовете си. Илюстрираните съчинения са събрани в електронна книга. 

5. Първите цивилизации-писменост и образование - Янна Учерджиева -  5б -  Февруари

Писмеността ни прави мъдри и духовно извисени.

На 22.03.2023 г. в 5 „б“ клас се проведе интердисциплинарен урок на тема „Първите цивилизации – писменост и образование“, включващ учебните предмети – български език, история и цивилизация, технологии и предприемачество. В хода на урока учениците се запознаха с интересен анимационен герой и се качиха в неговата машина на времето. В практическата част от часа извличаха информация от текст, демонстрираха знания спрямо писменостите на източните народи – клинопис, йероглифи, буквено писмо, показаха умения за разчите на първата писменост в историята на човечеството – клинописът в Месопотамия. Предварително за домашна работа имаха да съставят отговор на житейски въпрос на тема "Съгласни ли сте с твърдението – бедни са без писменост всички народи? Обосновете се.". Учениците влязоха и в ролята на писари, изработиха клинопис върху пластилин, и успяха да напишат инициалите си с тръстикови пръчици. В края на урока разгледаха изработки на папируси от Египет. 

10. Българският железен юнак на Антарктида“, Ива Митева, 6 а клас,  Април

Интердисциплинарен урок по модела 1:1 – География,  Информационни технологии, История, Математика, Български език, Изобразително изкуство и Човекът и природата. Учебния проект е посветен на 31-та антарктическа експедиция, отпътуваща от варненското пристанище и достигнала успешно до ледения континент. Разработеният урок прославя постиженията на нашите юначни военни, моряци, антарктици и учени  на „ледения юг“ , като шестокласниците получиха специални поздравления от Професор Христо Пимпирев и Николай Данаилов – капитана на кораба „Св. Св. Кирил и Методий“, който в този момент преминаваше Екватора. 

12. Моят домашен любимец - Кремена Дерелиева- 5б - Април

Интердисциплинарен урок на тема “Моят домашен любимец”, включващ учебните предмети - математика, български език и литература, компютърно моделиране и информационни технологии, изобразително изкуство. В хода на урока учениците станаха свидетели на интересно представяне на домашните любимци. В практическата част от часа децата се върнаха назад в миналото на българите чрез автентичен снимков материал и работа с текст по него. Предварително за домашна работа имаха да съставят отговор на житейски въпрос на тема "Моят домашен любимец в настоящето”. На учениците им бе изключително интересно да научат повече за отглеждането на домашните животни, прилагайки знанията си по математика. Всички деца влязоха и в ролята на съвременни млади художници във виртуална среда. Учениците станаха свидетели на любимците от бъдещето, изработени от възпитаници на клуб “Роботика”. В урока бяха използвани програми и приложения, съвместими с Chromebook. С темата за домашния любимец децата преминаха едно приказно пътешествие през миналото, настоящето и бъдещето на най-добрия приятел на човека - животните. Като за финал всички ученици поздравиха присъстващите с българската народна песен “Пустоно лудо и младо”, изучавана в часовете по музика в училище.

Творчески екип:

г-жа Дерелиева, участваща с предметите математика, КМИТ и клуб “Роботика”

г-жа Учерджиева, участваща с предметите български език и литература

г-жа Андреева, участваща с предмета изобразително изкуство