Целите на програмата са насочени към създаване на култура на иновациите в училищата в страната, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия за пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на иновативни образователни практики.

В периода 07 - 08.06.2021г. екипът на ОУ" Йордан Йовков", гр.Варна осъществи мобилност до ОУ "Св.Иван Рилски", гр.Хасково. Визитата бе в рамките на програмата, като целта бе споделяне на добри педагогически практики и идеи между двете иновативни училища. Колегите се включиха в организиран форум на тема: "Образователна визия: Уеб базирано пространство", както и в иновативните практики на училището – домакин.

В периода 21.06. – 22.06.2021 г. екипът на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна, в качеството си на иновативно училище – домакин, имаше удоволствието да посрещне своите партньори от ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Хасково и Обединено училище "Христо Ботев" - с. Дълго поле за осъществяване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни и неиновативно училище, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации в рамките на НП „Иновации в действие“.

Реализирана е основната цел на програмата за споделяне на добри иновативни образователни практики за повишаване качеството на образование. Открити са перспективи за бъдещи съвместни дейности.

ID.mp4