НВО

2022/2023 учебна година


2021/2022 учебна година


IV клас

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване в ІV клас са:

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2022– 2023 година:

 Оценяване на изпитните работи от НВО:

01 юни – 07 юни 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО:

08 юни 2023 г.

Издаване на удостоверение за завършен начален етап:

до 15 юни 2023 г.

Модел на НВО за IV клас

VII клас

САЙТ: https://priem.mon.bg/

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване в VІІ клас са:

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII  през учебната 2022 – 2023 година:

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII - 01 – 17  февруари 2023 г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 22 – 30 май 2023 г.

Обявяване  на  списъци  с  разпределението  на  учениците  по училища   и   зали   за   полагане   на   изпити   за   проверка  на способностите до 09 юни 2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО 16 – 27 юни 2023 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·         изобразително изкуство - 20 юни 2023 г.

·         Музика и физическо възпитание и спорт – 21 – 22.06.2023 г.

• Физическо възпитание и спорт – 22 – 23.06.2023 г.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2023 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 02 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 13-17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 20-24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

1-2 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7 – 8 август 2023 г.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 11 - 14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване  до 14 септември 2023 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2023 г. вкл.

Модел на НВО за VII клас