Прием в подготвителна група

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020 г. на ОбС Варна, в сила след Решение на Общински съвет-Варна за учебната 2020/2021 г., с изключение на разпоредбите на чл. 21, които влизат в сила от учебната 2022/2023 г.

Прием на деца в подготвителни групи на 5 и 6-годишна възраст към училища

Чл. 40. Свободните места за 5 и 6- годишните деца за прием в подготвителни групи в училищата се обявяват в публичния сайт за прием и в сайта на всяко училище, което има подготвителни групи.

 Чл. 41. Децата, кандидатстващи за прием в общинските училища с подготвителни групи се регистрират в електронната система, съгласно Графика на дейностите.

Чл. 42. (1) Родителят/настойникът регистрира в електронната система заявление по образец за участие в класиране. Сроковете за регистрация са определени в Графика на дейностите. Родителят/настойникът има право да посочи в заявлението си до 7 избрани от него училища с прием за подготвителни групи, за които има обявени свободни места.

(2) Подаването на заявление се извършва:

1. По електронен път;

2. На място в училище при директора или упълномощеното от него лице;

(3) Данните от заявлението по ал. (2), т. 2 се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на училището, в присъствието на родителя/настойника.

(4) На родителя/настойника се предоставя регистрационен номер от електронната система, с който участва в класиране.

(5) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ родителят може да регистрира заявление само на място в училището след представяне на документ за самоличност и удостоверение за раждане на детето.

 Чл. 43. Всяко дете има право само на една активна регистрация в системата, по един от двата начина, посочени в чл. 10, ал. (2).

 Чл. 44. Близнаците участват в класиране с един регистрационен номер и едно заявление, като в него се вписват данните на децата - близнаци.

 Чл. 45. Заявителят носи отговорност за грешна или невярна информация, посочена в заявлението.

 Чл. 46. До приключване на срока за регистрация на заявленията родителят/настойникът има право да редактира желанията си. В класирането участва заявлението с последната редакция.

 Чл. 47. (1) Данните на родителя и детето, посочени в заявлението, са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и като такива попадат под специален режим на защита.

(2) Данните по ал. (1) могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

 Чл. 48. Класиране на децата за подготвителни групи към училища.

(1) Централизирано класиране се извършва в сроковете, посочени в Графика на дейностите за електронен прием, публикуван на публичния сайт за прием.

(2) За всяко класиране се прилага процедура по генериране на случайни числа. При равен брой точки децата се подреждат във възходящ ред по случайно число.

(3) Класиранията се извършват от електронната система за училищата съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел VI "Критерии".

(4) Класиранията се извършват по реда на желанията на родителя/настойника за съответните училища.

(5) Резултатите от всяко класиране се публикуват на публичния сайт за прием и сайта на училищата.

(6) Списъкът с класираните деца се поставя и на информационните табла в училищата.

(7) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, в зависимост от получения сбор от точки, съобразно Раздел VI "Критерии".

(8) След приключване на Графика на дейностите за електронен прием, при наличие на свободни места през учебната година за подготвителни групи, те се обявяват информативно в електронната система и в сайта на училището. Кандидатства се на място в училището, с подадено от родителя/настойника заявление. Класирането се извършва в училището по входящ номер.

 Чл. 49. Записване на децата в подготвителни групи към училища

(1) Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в училище в рамките на срока, определен в Графика на дейностите.

(2) При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

- Копие и оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 53;

- Копие на удостоверение за раждане на детето;

- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните;

(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл. 56.

По т. 1 Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и на децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето;

(4) Директорът на училището или упълномощеното от него лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел VI "Критерии". Всяко записано дете се отразява в електронната система от директора на училището, или упълномощеното от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

(5) Ако директорът на училището установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани с изискуемите документи, детето отпада от класирането, няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.

(6) При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на училището, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

(7) Ако детето е прието, но не бъде записано в указаните в графика на дейностите срокове, то отпада от класирането. Родителят/настойникът може да кандидатства за следващо класиране, при обявяване на свободни места като регистрира ново заявление и получи нов регистрационен номер.

(8) Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.

 Чл. 50. До приключване на Графика на дейностите за електронен прием, записано дете не може да участва в следващи класирания. За да кандидатства отново е необходимо родителят/настойникът да отпише детето от училището, след което да регистрира ново заявление за прием.

 Чл. 51. (1) Преместването на дете от едно училище в друго може да се осъществи при наличие на свободно място след началото на учебната година при условията и реда на чл. 48, ал. (8).

(2) При преместване на децата от подготвителни групи се издава удостоверение за преместване.

(3) Във връзка с ал. (1) и ал. (2) директорите се задължават в 3-дневен срок от напускането на детето да информират дирекция "Образование и младежки дейности" /ОМД/ писмено.

 Чл. 52. Децата от подготвителни групи към училища се отписват при постъпване в първи клас.

 РАЗДЕЛ VI

Критерии

 Чл. 53. Водещ критерий за прием е близостта на детската градина с яслена група, детската градина и училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват.

 Чл. 54. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в детска градина с яслени групи, детска градина и училище се разпределят в следните групи:

I група

1. За яслени групи: без промяна на постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на детските градини с яслени групи през последните 10 месеца към 15 септември в годината на кандидатстване - 500 точки;

2. За първа възрастова група: постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на детските градини 2 и над 2 години - 500 точки;

3. За подготвителни групи в училища: постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на училището 2 и над 2 години - 500 точки;

4. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина/училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес/ не се отнася за децата, които през настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в училище.

II група

1. За яслени групи: с промяна на постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на детската градина през последните 10 месеца към 15 септември в годината на кандидатстване - 400 точки;

2. За първа възрастова група: постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на детските градини от 1 до 2 години - 400 точки;

3. За подготвителни групи в училища: постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на училището от 1 до 2 години - 400 точки;

III група

За първа възрастова група и подготвителна група в училище: постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на детските градини/училища до 1 година - 300 точки;

IV група

Постоянен/настоящ адрес на детето на територията на административния район - 200 точки;

V група

Постоянен/настоящ адрес на детето на територията на Община Варна - 100 точки.

 Чл. 55. Поредност на желанията, избрани от родителя/настойника:

- По първо желание - 7 точки;

- По второ желание - 6 точки;

- По трето желание - 5 точки;

- По четвърто желание - 4 точки;

- По пето желание - 3 точки;

- По шесто желание - 2 точки;

- По седмо желание - 1 точка.

 Чл. 56. Допълнителни критерии

1. Двама работещи родители - 10 точки;

2. Деца-близнаци - 10 точки;

3. Дете със заболявания с 50% и над 50% - 10 точки;

4. Други деца в семейството със заболявания със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални институции - 10 точки;

5. Един от родителите със заболяване със 70% и над 70% - 10 точки;

6. Дете на един или двама починали родители - 10 точки;

7. Дете, което живее в семейство, в което са родени или се отглеждат 3 и повече деца - 10 точки;

8. Дете под полицейска закрила, дете настанено в семейство на роднини или близки, дете от специализирани институции, дете настанено в приемно семейство, Центрове за настаняване от семеен тип - 10 точки;

9. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина/училище, и са с уседналост в района за обхват на детските градини/училища 2 и над 2 години/ не се отнася за децата, които през настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в училище - 10 точки.