Прием след VІІ клас

Учебна 2021/2022 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ в VII клас,

подаването на заявления за участие в приема и класирането (5,6 и 7 юли за първи етап и 26 и 27 юли за трети етап) за учебна 2021/2022г. се извършва:

 1. по електронен път на сайта http://priem.mon.bg/ ;

 2. с подкрепа на длъжностни лица в ОУ "Йордан Йовков";

 3. в училището- център за учениците от нашето училище - Професионална техническа гимназия, гр. Варна,

бул. „Сливница" № 158А

Запознайте се с правилата и реда за подаване на документи за участие в приема на първи и трети етап на класиране!

 • При кандидатстване за специалност от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. При електронно подаване на документи е необходимо да се сканира и прикачи в системата.

 • За специалностите "Корабоводене- морско", "корабоводител" и "Електрообзавеждане на кораби" във Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна, учениците трябва да имат нормално цветоусещане съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица;

 • За специалността "Очна оптика" в Професионална гимназия по химични и хранително- вкусови технологии "Дмитрий Ив. Менделеев" - гр. Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна оптика, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.

 • Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ – БЛИЗНАЦИ КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД VІІ КЛАС!

НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВОТО ПО ЧЛ. 60, Т. 1 ОТ НАРЕДБА №10 БЛИЗНАЦИ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ В ПАРАЛЕЛКА, В КОЯТО ЕДИНИЯ ОТ ТЯХ Е ПРИЕТ:

 1. В ДЕНЯ НА ЗАПИСВАНЕ НА ЕДИНИЯ БЛИЗНАК, ДО 1 ЧАС СЛЕД ЗАПИСВАНЕТО МУ ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ ЗАПИСВА УЧЕНИКА ИЗДАВА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ИЗХОДЯЩ НОМЕР, КОЯТО ДА ПОСЛУЖИ ПРЕД РУО- ВАРНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВОТО.

 2. РОДИТЕЛИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО НАЧАЛНИКА НА РУО- ВАРНА С ПРИЛОЖЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. КОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС – ЗА ПРИЕТИЯ БЛИЗНАК;

  2. КОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС – ЗА НЕПРИЕТИЯ БЛИЗНАК;

  3. КОПИЕ ОТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ЗА НЕПРИЕТИЯ БЛИЗНАК (за кандидатстване за специалности от професии);

  4. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РАЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИТЕ;

  5. КОПИЕ ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ НА НЕПРИЕТИЯ БЛИЗНАК;

  6. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО Е ЗАПИСАН ПРИЕТИЯ БЛИЗНАК.

ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.

 1. СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НЕПРИЕТИЯ БЛИЗНАК Е СЪОТВЕТНИЯ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ БЛИЗНАК.

 2. ЗАПИСВАНЕТО НА БЛИЗНАКА ПОЛЗВАЩ ПРАВОТО НА ПРИЕТИЯ БЛИЗНАК СТАВА СЪС ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО- ВАРНА ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ.


Учебна 2020/2021 година

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2021 – 2022 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Срок и вид дейност:

До 28. 06. 2021 г. Обявяване на резултатите от изпитите

До 01. 07.2021 г. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

05. – 07.07.2021 г. вкл. Подаване на документи за участие в приема на първи етап на класиране

До 13. 07. 2021 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 16. 07. 2021 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 20. 07. 2021 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2021 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 23.07.2021г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

26. – 27. 07.2021 г. вкл. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

До 29 .07. 2021 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици в трети етап на класиране

30. 07.2021 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на страницата на МОН priem.mon.bg до 28.юни вкл.

Подредбата на желаните паралелки важи и за първия, и за втория етап на класиране.

Ако ученикът е класиран на първи етап:

1. Записва се с оригиналните документи в училището, в което е приет

2. Или подава заявление за участие във втори етап на класиране, ако не е доволен от класирането.

Тъй като желанията не могат да се променят / преподредят след първия етап, детето НЕ ГУБИ мястото си. Ако не се придвижи напред в посочените желания, ще остане на същото място при второто класиране.

При второ класиране детето трябва да бъде записано, защото в противен случай губи мястото си.

Ако искате детето да участва в трети етап на класирането, трябва да изтеглите оригиналните документи, с които е записано и да кандидатствате с тях. В такъв случай детето ГУБИ мястото, което е заело на второ класиране.