Прием в първи клас

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

Заявление за прием в първи клас

Заявление за избираеми учебни часове

Заявление за факултативни учебни часова

Заявление за спортни дейности

ДЕКЛАРАЦИЯ

Списъци на учениците от първи клас по паралелки за учебната 2021/2022 г.

ВТОРАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА І КЛАС ще бъде на ........................ от ........... часа.

ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА І КЛАС ще бъде на................. от .................. часа във физкултурния салон на училището.

Правилата за прием в първи клас можете да видите тук или на сайта https://school.is-vn.bg/!

В Община Варна има система от правила за електронен прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. , която е съобразена с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство.

Водещ критерий е близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца с братя или сестри до 12-годишна възраст, които са ученици в същото училище, независимо от техния адрес.

Допълнителни критерии са деца сираци и деца само с един родител. Те ще получават 30 точки. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на децата от многодетно семейство (повече от 2 деца).

В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години, както и деца с братя и сестри до 12-годишна възраст, които учат в същото училище.

Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години.

Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в третата група.

В четвъртата група са децата, които живеят извън района на училището.

С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за приема, ще се прилагат следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

  1. дете с трайни увреждания над 50% - 30 точки;

  2. дете на един или двама починали родители - 30 точки;

  3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 30 точки;

  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 100 точки;

  5. деца от семейство с повече от две деца- 30 точки;

  6. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище - от 50 до 41 точки (първо желание - 50 точки, второ желание - 49 т....10-то желание - 41 точки).

dobre-doshli-1klas-2016.pdf