• Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“- Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование

 • НП „ОТНОВО ЗАЕДНО

 • Национална програма „Иновации в действие“

 • Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 • Проект "Училища за пример" на фондация ЗАЕДНО В ЧАС

 • НП „Бизнесът преподава“

 • НП „Без свободен час

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

 1. Проект "Образование за утрешния ден" , Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците" :

 1. ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

 • "Развитие на компютърни и дигитални компетенции" от 07.07.2020 г. до 17.07.2020 г.

Център за развитие на човешките ресурси:

Програма "ЕРАЗЪМ + " :