КАУЗИ

Благотворителни инициативи- Алек

Дом за медико - социални грижи за деца – Варна

Модернизация на учебната среда:


УСТАВ

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна

Чл. 1. Настоящият устав определя състава, устройството, структурата, функциите и дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

Чл. 2. (1). Настоятелство е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на учебно възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.

(2). Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и организира своята дейност при условията и по реда на Закона за юридическо лице с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и настоящия устав.

(3). Дейността на настоятелството е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и на общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебната и възпитателната дейност на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

Председател на училищно настоятелство при ОУ "Йордан Йовков" е г-жа Диана Стоянова.