КАУЗИ

Уважаеми родители,

БЛАГОДАРИМ ВИ за подкрепа, която оказахте за храм "Св. Прокопий Варненски", гр. Варна!

Дарение Храм.pdf
Коледни тържества на випуските.mp4

Скъпи колеги, по благотворителната кампания “ Да зарадваме деца в нужда” бяха събрани 150 лв, с които учениците закупиха различни лакомства и изработиха картички, с които зарадваха 18 деца от ЦНСТ “Изгрев” в гр. Варна.

БЛАГОДАРИМ от сърце за съпричастността и подкрепата!!!

Благотворителни инициативи- Алек

 Дом за медико - социални грижи за деца – Варна

Модернизация на учебната среда: 


УСТАВ

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО на  ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна

Чл. 1. Настоящият устав определя състава, устройството, структурата, функциите и дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО на  ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

Чл. 2. (1). Настоятелство е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на учебно възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.

      (2). Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и организира своята дейност при условията и по реда на Закона за юридическо лице с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и настоящия устав.

    (3). Дейността на настоятелството е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и на общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебната и възпитателната дейност на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

        Председател на училищно настоятелство при ОУ "Йордан Йовков" е г-жа Диана Стоянова.